Projekty

V roce 2021 jsme se přihlásili do projektu Skutečně zdravá škola, protože nám opravdu záleží natom, aby děti jedly zdravou a chutnou stravu a osvojily si správné návyky, důležité pro zdraví.

Projekt

Šablony4_Boloňská je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001255

Projekt

PŘÍRODA ZBLÍZKA, REG. ČÍSLO: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002275

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání v MŠ. Pro dosažení cíle je nutné do výuky zařadit nové venkovní výukové prvky rozvíjející znalosti a dovednosti dětí. Součástí je spolupráce s dalšími školkami při sdílení dobré praxe.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

Jednou ze vzdělávacích oblastí uvedených v našem ŠVP je Dítě a svět – oblast environmentální, jejím cílem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte /člověka/ k životnímu prostředí. Je důležité, aby se pozitivní vztah k polytechnice a přírodním vědám vytvořil již v předškolním věku a vyšlo se vstříc tomu, aby si dítě k těmto oblastem života vytvořilo kladný vztah.

Po ukončení projektu školka disponuje zahradou, doplněnou o venkovní učební pomůcky, nové vzdělávací prvky a učebnou pro výuku polytechniky. Všechny tyto výukové prvky slouží k rozvoji environmentálního vzdělávání a vzdělávání v oblasti polytechniky. Bude možné zkoumat skrze přirozené přírodní procesy základní principy, probíhající v reálném čase. Podzemní pozorovatelna slouží k pozorování, zkoumání a porovnávání půdních procesů, materiálů, malých organismů, chování vody nebo zákonů gravitace. Stromová pozorovatelna poskytuje prostor pro pozorování ptáků a jejich hnízd, zkoumání listů, pupenů, květů, ale také organismů a povětrnostních vlivů v reálném čase a v přirozeném prostředí. Komunitní kruh nabízí dětem otevřené prostředí pro setkávání, vyprávění, porady, hry , ale i relaxaci a posezení. Polyfunkční prostor nabízí možnosti frontálním činnostem, řízeným hrám i práci s pravidly. Mlhoviště umožňuje dětem pozorovat interakce vody a světla, vody a větru, poskytuje přirozené aktivní osvěžení vlastním kontaktem s vodou a mimo jiné i příjemný, osvěžující odpočinek v parných dnech.

Edukační prvky do zahrady vyrobila firma Dřevoslav s.r.o.

Stromovou pozorovatelnu a podzemní badatelnu vytvořila firma Goz Garden.

MAP 3
Matematika kolem nás
“Předmatematické představy jsou základem pro utváření matematických představ a jejich osvojení. U běžné populace probíhá v předškolním věku. Matematika je prostředkem i výrazem rozvoje myšlení, logického uvažování. Pro osvojení matematických dovedností nestačí pouze mechanicky vyjmenovat číselnou řadu nebo psát číslice. Předškolní dítě potřebuje rozvinout mnoho schopností a dovednocí, které jsou posléze, předpokládám, ke zvládání uřiva matematiky a tím i vytváření kladného vztahu k matematice.”
Zelinková, 2003,, Bednářová 2008, 2010

Chorvatsko

Dánsko

Madeira

Přírodní zahrada

 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Řecko

 
V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní učitelky stáž ve školských zařízeních v Řecku, kde se seznamovaly s novými přístupy ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Malta

 
 
V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.

Dánsko

 
 
V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.