20180511_1159305432

Kalendář akcí

Alba miniatur

Úvod

Naše mateřská škola  se nachází v Praze 10-Horních Měcholupech v ulici Boloňská, blízko ZŠ Křimická. Mateřská škola je čtyřtřídní s věkově smíšenými třídami.

Součástí školy je také školní jídelna. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené činnostem dětí. Pro pobyt dětí venku využíváme velkou zahradu s bohatou zelení.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem „Hrajeme si a poznáváme svět“ byl zpracován v souladu se záměry Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument, který umožňuje další rozvoj školy. V naší výchovně vzdělávací práci klademe důraz na osobnostní rozvoj dětí. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, uplatňovat své nápady a nové metody práce, používat své odborné poznatky a vědomosti. Dětem a jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte. Děti se nejen v zájmových, ale i ostatních činnostech seznamují s různými formami a metodami práce. Předškolní vzdělávní podporuje rozvoj osobnosti předškolního dítěte, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „MŠ Boloňská Šablony I“.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Předčtenářská pregramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • Individualizace vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Radost ze vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003608. Dotace je čerpána od 1. 11. 2016 na provoz námi zvolených aktivit v rámci ZP.

MŠ BOLOŇSKÁ NÁVRH ROZPOČTU 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2018 – MŠ Boloňská

Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 15 pro ZŠ + MŠ do r. 2021

Provozní rozpočet MŠ na rok 2018 ve výši 2 200 000,- Kč

Stanovení úplaty za vzdělání 2019-2020

 

GDPR:

Prohlášení správce

Změna v pozici pověřence

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin

Filozofie naší školy je: „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

 

Přejít k navigační liště