20180511_1159305432

Kalendář akcí

Zápis

Kritéria k zápisům do mateřských škol 2019

Kritéria  2019:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Informace k zápisu:

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Od 8. 4. do 12. 4. 2019 proběhne elektronický zápis dětí do Mateřské školy Boloňská, Boloňská 313, Praha 10 – 10900.

Prosíme rodiče, aby na webových stránkách www.msbolonska.cz  vyplnili elektronickou

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 8. 4. 2019 (taktéž formuláře Evidenčních listů), kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 8,00 – 14,00 hod.

Na webových stránkách je ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne samostatné potvrzení od lékaře na zvláštním papíře!).

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně

v den zápisu 9. 5. 2019  13, 00 – 17, 00 hod

v budově Mateřské školy Boloňská, Boloňská 313, Praha 10 – 10900, kde Vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP a rodný list dítěte.

Odkaz, na stránku, kde bude možno vyplnit elektronickou přihlášku bude doplněn, jakmile bude dostupný:

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně MŠ Boloňská dne 27. 5. 2019.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Termín odvolání proti rozhodnutí je do 12. 6. 2019.

Postup při zápisu:

1)        8. 4. – 12. 4. 2019 vyplnit elektronickou žádost o přijetí – aktivní bude na stránkách školy od 8. 4. 2019

2)        Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy)

3)        Vyčkat na odpovědní e-mail. E-mail bude obsahovat dvě přílohy:

 •  formulář „Přidělení registračního čísla“ je třeba vytisknout, vyplnit a oba  zákonní zástupci podepsat
 • formulář „Přihláška dítěte“ je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat

4)        Osobně se dostavit 9. 5. 2019 v době 13, 00 – 17, 00 hod, s sebou:

 • občanský průkaz rodiče,
 • rodný list dítěte
 • vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře
 • vyplněné a podepsané formuláře „Přidělení registračního čísla“ a „Přihláška dítěte“
 • v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 10. 5. 2019. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mš Boloňská pro školní rok 2019 / 2020:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.
 1. Upozornění:

Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).

 

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2019 / 2020 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2019.

1)       Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

  • pravidelná denní docházka
  • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
  • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2)       Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

  • přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
  • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3)       Individuální vzdělávání

  • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
  • obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
  • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
  • povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
  • termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Prázdninový provoz 2019

Vážení rodiče,
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy (pouze pro své kmenové děti):
Mateřská škola (kmenová pro své přijaté děti) Provoz
MŠ Slunečnice +MŠ Horolezecká 1.7. – 12. 7. 2019
MŠ Parmská 388 + MŠ Libkovská 15.7. – 26. 7. 2019
MŠ Boloňská + MŠ Trhanovské nám. 29. 7. – 9. 8. 2019
MŠ Parmská 389 + MŠ Milánská 472 12.8. – 23. 8. 2019
Ve všech mateřských školách bude zavřeno. 26.8. – 30.8.2019

 

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších úpravách objektů mateřských škol. Provoz i kapacita MŠ jsou omezeny.
Prázdninová docházka je určena pouze pro nejnaléhavější případy.
Děti si také potřebují od školy odpočinout. Umožněte jim letní čas strávit s rodiči, prarodiči a širší rodinou, s přáteli. Pokud vám to vaše situace dovolí, využijte prázdniny a dovolenou k nezapomenutelným společným zážitkům.
Pokud potřebujete zajistit prázdninový pobyt v MŠ (zaměstnání, rodinná situace apod.) využijte termín naší školy 29. 7. – 9. 8. 2019, která je pro vaše dítě kmenová.
Informace k přihlášení:
Ve třídách u p. učitelek budou od února seznamy k přihlášení. Pro kmenové děti není potřeba jiný zápis.
Poslední možnost přihlášení je 15.5.2019.
Informace k platbě a provozu dostanou rodiče přihlášených dětí ve třídě.
V případě nejasností se obracejte na své paní učitelky nebo na ředitelku školy.

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

 • Přijetí dětí se řídí kapacitou konkrétní mateřské školy.
 • Přijímají se pouze děti zapsané v mateřských školách MČ Praha 15.
 • Děti, které mají přiděleného asistenta pedagoga, se přijímají po individuální dohodě.
 • Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně.
 • V případě objektivní potřeby umístit dítě na prázdninový provoz do jiné mateřské školy rodič osloví svou kmenovou ředitelku a ta individuálně posoudí žádost a případně předá ředitelce jiné MŠ.
 • Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.
 1. Kmenové děti zapsané do 31.8.daného roku v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2019), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.
 2. Děti docházející v daném školním roce do mateřské školy v MČ Praha 15, které doporučila k docházce ředitelka jejich spádové školy.

Děti z jiných mateřských škol se přijímají, v případě volné kapacity, podle věku od nejstarších po nejmladší.

Přejít k navigační liště