Zápis

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Boloňská.

Níže naleznete vše potřebné k zápisu vč. kritérií.

El. přihláška ZDE

1/    Elektronický zápis: od 3. 4. 2023 – 6. 4. 2023
3. 4. 2023 Budou spuštěny stránky  elektronického formuláře, kde budou moci rodiče přihlásit své dítě k zápisu, vyplnit údaje a označit preferovanou školku.

6. 4. 2023 Budou stránky uzavřeny.

2/    Žádosti v papírové podobě budou připravené u hospodářky školy od 3. 4. 2023 do 3. 5. 2023

3/    Fyzický zápis:
3. 5. 2023 od 14.00 do 17.00 hod.
Donesením vyplněných podkladů k zápisu do kanceláře ředitelky MŠ Boloňská.

4/   Zveřejnění výsledků na webových stránkách a ve vitríně MŠ dne 26.5.2023

„Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

Kritéria pro přijetí

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku(do 31. 12.), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Kritéria pro přijetí

Co vše je potřeba?

  • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  • OP zákonného zástupce, který dítě přihlašuje
  • Rodný list dítěte, které přihlašujete do MŠ
  • Evidenční list, potvrzený pediatrem o pravidelném očkování dítěte

Zeptejte se

14 + 2 =