Zápis

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Boloňská.

Níže naleznete vše potřebné k zápisu vč. kritérií.

1. Elektronický zápis: od 4. 4. 2022 – 8. 4. 2022
4. 4. Budou spuštěny stránky  elektronického formuláře, kde budou moci rodiče přihlásit své dítě k zápisu, vyplnit údaje a označit preferovanou školku.

8. 4. Budou stránky uzavřeny.

2. Žádosti v papírové podobě budou připravené u hospodářky školy od 4. 4. 2022 do 4. 5. 2022

3. Fyzický zápis:
4. 5. 2022 od 13.00 do 16.30 hod.
Donesením vyplněných podkladů k zápisu do MŠ Boloňská

„Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

Kritéria pro přijetí

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku(do 31. 12.), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Co vše je potřeba?

  • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  • OP zákonného zástupce, který dítě přihlašuje
  • Rodný list dítěte, které přihlašujete do MŠ
  • Evidenční list, potvrzený pediatrem o pravidelném očkování dítěte

Dokumenty k zápisu dítěte

Zeptejte se

10 + 3 =