20180511_1159305432

Kalendář akcí

Alba miniatur

GDPR


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů dle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů
Název: Mateřská škola Praha 10, Boloňská 313

Sídlo: Boloňská 313, 109 00 Praha 10

IČ: 47610140

Právní forma: příspěvková organizace

Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): 271960801, reditelka@msbolonska.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje: Mgr. Roman Tuček, MPA

(bolonska@dpopomocnik.cz)

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování. Účel je stanoven právním předpisem nebo správcem.

III. Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (přihláška, evidenční listy dítěte, prohlášení zákonného zástupce apod.),
jiné orgány veřejné moci (v rámci právních předpisů),
veřejně přístupné registry, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje – telefon, fax, e-mail apod.)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
údaje poskytnuté na základě právních předpisů (např. zdravotní záznamy a zprávy)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
údaje poskytnuté se souhlasem subjektu údajů (zpracování fotografií, použití dalších osobních údajů za účelem výběrového řízení apod.)

Kategorie subjektů údajů
dítě a jeho zákonný zástupce
zaměstnanec správce
osoby ve smluvním vztahu ke správci
uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů
dítě a jeho zákonný zástupce
správce, popř. zpracovatel (je-li odlišný od správce)
orgány veřejné správy a další v rámci plnění právních povinností stanovených příslušnými právními předpisy
další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

VII. Účel zpracování osobních údajů

plnění právních povinností stanovených právními předpisy
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
účely stanovené správcem

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem (tj. subjekt zmocněný či pověřený zpracováním osobních údajů správcem). Ke zpracování dochází prostřednictvím jak výpočetní techniky, tak i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, tak i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu osobních údajů a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, nejdéle však po dobu stanovenou právními předpisy a vnitřními předpisy správce vydanými na jejich základě.

Souhlas
Správce zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem se souhlasem subjektu údajů.

Bez souhlasu subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v těchto případech:

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování,
kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů,
informace se poskytují a činí bezplatně, jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informace.
Správce upozorňuje subjekt údajů, že má-li důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost ve výše uvedeném smyslu, je oprávněn požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

V Praze dne 12.9.2018 Mgr. Dana Petráková

ředitelka školy

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Přejít k navigační liště