Praha 10
Boloňská 313

 O nás

Naše mateřská škola  se nachází v Praze 10-Horních Měcholupech v ulici Boloňská, blízko ZŠ Křimická. Mateřská škola je čtyřtřídní s věkově smíšenými třídami.

Součástí školy je také školní jídelna. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené činnostem dětí. Pro pobyt dětí venku využíváme velkou zahradu s bohatou zelení.

 

Vstup do FotoGalerie

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem „Hrajeme si a poznáváme svět“ byl zpracován v souladu se záměry Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument, který umožňuje další rozvoj školy. V naší výchovně vzdělávací práci klademe důraz na osobnostní rozvoj dětí. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, uplatňovat své nápady a nové metody práce, používat své odborné poznatky a vědomosti. Dětem a jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte. Děti se nejen v zájmových, ale i ostatních činnostech seznamují s různými formami a metodami práce. Předškolní vzdělávní podporuje rozvoj osobnosti předškolního dítěte, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů.

 

Naše zájmové kroužky:

 • výuka hry na zobcovou flétnu
 • tanečky
 • jóga
 • Kung-Fu
 • angličtina pro nejmenší
 • plavání
 • školy v přírodě
 • výlety, exkurze, divadla, koncerty

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „MŠ Boloňská Šablony I“.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská negramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická negramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Radost ze vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003608. Dotace je čerpána od 1. 11. 2016 na provoz námi zvolených aktivit v rámci ZP.

 

Položkový rozpočet 2017

NÁVRH ROZPOČTU 2018 – MŠ Boloňská

Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 15 pro ZŠ + MŠ do r. 2021

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin

Filozofie naší školy je: „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

 


ANTIVIRUS WP – ochrana webových stránek ONLINE